Bulletin of Hispanic Studies

‘Entrò hac XC anys portà armes’: la imatge de Guillem Galceran de Cartellà a la Crònica de Ramon Muntaner

Bulletin of Hispanic Studies (2022), 99, (5), 423–438.

Abstract

El present article analitza el tractament que rep a la Crònica de Ramon Muntaner Guillem Galceran de Cartellà, senyor d’Hostoles a Catalunya, que va servir com a general diversos sobirans del casal d’Aragó entre la segona meitat del segle XIII i els inicis del XIV. Amb aquest propòsit, el relat de Muntaner sobre la vida i els fets de Guillem Galceran és contrastat amb les informacions que sobre aquest mateix personatge aporten diverses fonts cronístiques i documentals de l’època. L’exercici posa de manifest que si d’una banda Muntaner idealitza la figura del noble català tot comparant-lo amb els herois de la tradició artúrica, de l’altra sembla amagar alguns punts controvertits de la seva biografia, com ara la seva oposició a Jaume II d’Aragó en el període 1295-1302, durant el qual va lluitar a favor de Frederic de Sicília, llavors enfrontat amb el rei catalanoaragonès.

The present article analyses Ramon Muntaner’s Chronicle portrait of Guillem Galceran de Cartellà, lord of Hostoles in Catalonia, who served as commander under several rulers of the House of Aragon between the second half of the thirteenth century and the early fourteenth century. Thus, it examines Muntaner’s account of the life and deeds of Guillem Galceran in the light of what other chronicles and archival sources from the time tell us about this historical figure. The analysis suggests that while on the one hand Muntaner depicts an idealized image of the Catalan noble, even to the point of comparing him to the heroes of Arthurian legend, on the other it seems to purposefully omit some controversial aspects of his biography, such as his opposition to James II of Aragon during the years 1295-1302, a period in which he fought for Frederik of Sicily, who at the time was at war with the Aragonese monarch.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Referències

Aguilar, Josep Antoni, 2007. ‘“Lo rey d’Aragó no·ns fa sinó greuges e vilanies!” Papat i casa d’Aragó a la Crònica de Muntaner (II)’, Estudis Romànics, 29: 109-42. Google Scholar

Aguilar, Josep Antoni, 2012. ‘The Lion in Winter: la figura de Jaume I del Llibre dels fets a la Crònica de Ramon Muntaner’, a El Llibre dels feits. Aproximació crítica, ed. Albert Hauf. (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua), pp. 211-38. Google Scholar

Aguilar, Josep Antoni, 2013. ‘La Crònica de Ramon Muntaner’, a Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV, dir. Lola Badia. (Barcelona: Enciclopèdia Catalana), pp. 152-88. Google Scholar

Aguilar, Josep Antoni, 2017. ‘Muntaner y la batalla de los Caballeros de la Muerte (Gagliano, febrero de 1300)’, Mediterranea: Ricerche Storiche, 41: 499-542. Google Scholar

Alòs, Josep Maria d’, 1919. La casa de Cartellá: su historia y genealogía (Madrid: Rivadeneyra). Google Scholar

Aristòtil, 1932. Politics, trad. Harris Rackham. (Cambridge, MA: Harvard University Press). Google Scholar

Barcelona, Martí de, 1937. ‘Nous documents per a la biografia de Ramon Muntaner’, Spanische Forschungen, 6: 310-26. Google Scholar

Beer, Jeanette, 1968. Villehardouin: Epic Historian (Ginebra: Droz). Google Scholar

Bohigas, Pere, 1982. ‘La matèria de Bretanya a Catalunya’, a Aportació a l’estudi de la literatura catalana de Pere Bohigas. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 277-94. Google Scholar

Bresc, Henri, 1986. Un Monde méditerranéen. Économie et société en Sicile, 1300-1450 (Roma: École Française de Rome). Google Scholar

Bromiley, Geoffrey, 1988. ‘Philippe de Novare: Another Epic Historian?’, Neophilologus, 82.4: 527-41. Google Scholar

Caggese, Romolo, 1921-1930. Roberto d’Angiò e i suoi tempi. 2 vols. (Florència: Bemporad). Google Scholar

Canal, Josep, 1992. ‘Segle XIII: la Vall d’Hostoles, terra feudal. Guillem Galceran de Cartellà, senyor de remences i cabdill d’almogàvers’, Quadern de Treball, 7: 66-90. Google Scholar

Canal, Josep, i Mercè Homs, 1998. ‘Guillem Galceran de Cartellà (1230-1305). El comte “desperta ferro”’, L’Avenç, 230: 78-82. Google Scholar

Carini, Isidoro, 1882. De rebus Regni Siciliae (9 settembre 1282 - 26 agosto 1283) (Palerm: Lo Statuto). Google Scholar

Cingolani, Stefano Maria, 2011. Diplomatari de Pere el Gran. 1: Cartes i pergamins (Barcelona: Fundació Noguera). Google Scholar

Cingolani, Stefano Maria, 2015a. La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (Barcelona: Generalitat de Catalunya). Google Scholar

Cingolani, Stefano Maria, 2015b. Vida, viatges i relats de Ramon Muntaner (Barcelona: Base). Google Scholar

Coll i Alentorn, Miquel, 1987. Muntaner (Barcelona: Nou Art Thor). Google Scholar

Curtius, Ernst Robert, 1976. Literatura europea y Edad Media latina. 2 vols. (Mèxic, D.F.: Fondo de Cultura Económica). Google Scholar

Dufourcq, Charles-Emmanuel, 1969. L’expansió catalana a la Mediterrània occidental (Barcelona: Vicens Vives). Google Scholar

Ferrer, Maria Teresa, 1989. ‘Nobles catalans arrelats a Sicília: Guillem Ramon I de Montcada’, a Mediterraneo Medievale: scritti in onore di Francesco Giunta, a cura de Centro di studi tardoantichi e medioevali calabresi. (Soveria Mannelli: Rubbettino), I, pp. 417-31. Google Scholar

Gaffney, Phyllis, 1990. ‘The Ages of Man in Old French Verse Epic and Romance’, Modern Language Review, 85: 570-82. Google Scholar

Galasso, Giuseppe, 1992. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (Torí: UTET), pp. 95-109. Google Scholar

Gal·les, Joan de, 1925. Breviloqui, a cura de Norbert d’Ordal, (Barcelona: Barcino). Google Scholar

Gesta Comitum Barcinonensium, 1925. Ed. de Lucien Barrau-Dihigo. (Barcelona: Fundació Concepció Rabell i Cibils). Google Scholar

Giunta, Francesco, i Antonino Giuffrida, 1972. Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo II D’Aragona (Palerm: Società Siciliana per la Storia Patria). Google Scholar

Hauf, Albert, 2004. ‘Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat’, a Història de la historiografia catalana, coord. Scientifique Albert Balcells. (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans), pp. 39-75. Google Scholar

Homs, Mercè, i Stefano Maria Cingolani, 2017. ‘Els orígens familiars dels Cartellà al llarg de deu generacions (ss. X-XIV)’, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 28: 281-311. Google Scholar

Mancuso, Pietro, 2010. La battaglia della Falconaria (1 dicembre 1299). I fatti, i personaggi, il luogo (Bolonya: Universitat de Bolonya). Google Scholar

Marrone, Antonino, 2006. Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390) (Palerm: Mediterranea). Google Scholar

Muntaner, Ramon, 2015. La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (Pròleg - capítol 146), a cura de Josep Antoni Aguilar. 2 vols. (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans). Google Scholar

Muntaner, Ramon, en preparació. La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (capítol 146-298), a cura de Josep Antoni Aguilar. Google Scholar

Neocastro, Bartolomeo da, 1921. Historia sicula, a cura de Giuseppe Paladino. (Bolonya: Zanichelli). Google Scholar

Olivar, Rafael, 1951. Un rei de llegenda: Frederic de Sicília (Barcelona: Aymà). Google Scholar

Pina, Rui de, 1901. Crónica de D. Afonso V, ed. Gabriel Pereira. 3 vols. (Lisboa: Escriptorio). Google Scholar

Pontieri, Ernesto, 1932. ‘Un capitano della guerra del Vespro: Pietro (II) Ruffo di Calabria’, Archivio storico per la Calabria e la Lucania, 2: 471-530. Google Scholar

Renedo, Xavier, 2015. ‘La bona mort dels reis d’Aragó segons Ramon Muntaner’, Mot so razo, 14: 39-52. Google Scholar

Riquer, Martí de, 1964-1966. Història de la literatura catalana: Part Antiga. 4 vols. (Barcelona: Ariel). Google Scholar

Rodrigo, Mateu, 2014. Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó: Textos en llengua catalana (1291-1420) (València: Universitat de València). Google Scholar

Rutherford, Richard, 1980. The Death of a Christian: The Rite of Funerals (Nova York: Pueblo). Google Scholar

Salavert, Vicent, 1952. ‘El tratado de Anagni y la expansion mediterránea de la Corona de Aragon’, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 5: 209-360. Google Scholar

Sobrer, Josep Miquel, 1978. L’èpica de la realitat: l’escriptura de Ramon Muntaner i Bernat Desclot (Barcelona: Curial). Google Scholar

Soldevila, Ferran, 1963. Vida de Pere el Gran i d’Alfons el Liberal (Barcelona: Aedos). Google Scholar

Speciale, Nicolò, 1791. Historia sicula, a Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere, ed. Rosario Gregorio. (Palerm: Ex Regio typographeo), II, pp. 293-508. Google Scholar

Tristan, 1987-1999. Le Roman de Tristan en prose, ed. Philippe Ménard. 9 vols. (Ginebra: Droz). Google Scholar

Tristan, 1997-2007. Le Roman de Tristan en prose (version du manuscrit fr. 757 de la Bibliothèque nationale de Paris), ed. Philippe Ménard. 5 vols. (París: Champion). Google Scholar

Villena, Enric de, 1994. Obras completas, ed. Y prólogo de Pedro Cátedra. 2 vols. (Madrid: Turner). Google Scholar

Walter, Ingeborg, 1977. ‘Cartellà, Guglielmo Galcerando de’, a Dizionario Biografico degli Italiani (Roma: Treccani), XX. www.treccani.it/Portale/ricerche/searchBiografie.html. Consulta 14 d’agost 2021. Google Scholar

Wieck, Roger, 1999. ‘The Death Desired: Books of Hours and Medieval Funeral’, a Death and Dying in the Middle Ages, eds. Edelgard DuBruck i Barbara Gusick. (Nova York: Peter Lang), pp. 431-76. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

ÀVILA, JOSEP ANTONI AGUILAR