Romani Studies

An attempt to create minority heritage: The history of the Rom Som club (Rom Som cigányklub) (1972–1980)

Romani Studies (2019), 29, (2), 205–232.

Abstract

The Roma emancipatory and cultural movement in Hungary emerged in the 1970s, one of the most significant spaces being a minor youth club on the outskirts of the capital in the 15th district of Budapest. This article seeks to trace the history of the Rom Som club between 1972 and 1980 and, in parallel, aims to integrate the story of this specific place into the frame of minority heritage studies. By presenting the birth and the activities of the Rom Som band – playing Roma folk music – and the Rom Som journal – publishing literary texts in Romani language – we stress the innovative and progressive character of this gypsy club.1

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

References

Ashworth, G.J., Graham, Brian, and Tunbridge, J.E. 2007. Pluralising pasts, heritage, identity and place in multicultural societies. London: Pluto Press. Google Scholar

Barta, Tamás. 2014. Hungarian folkdance movement in early times: Social ideology or national art? (Magyar néptáncmozgalom a korai időkben – társadalmi ideológia vagy nemzeti művészet?) Eszmélet 26 (101): 141–66. Google Scholar

Békési, Ágnes. 2003. Musicians (Muzsikusok). Budapest: Pont Kiadó. Google Scholar

Bekő, Márta. 2014. Estimate of the Roma in the period of Kádár (“A cigányság megítélése a Kádár-korszakban”). In: Strausz, Péter, and Zachar, Péter Krisztián, eds. On the edge of history. Studies on history of literature, ethnicity and politics. (A történelem határán. Irodalom-, nemzetiség- és politikatörténeti tanulmányok). Budapest: Heraldika. 210–23. Google Scholar

Binder, Mátyás. 2006. “This nation has awoken…” About the ethnic-national emancipatory movements of the Hungarian Roma/Gypsies (“Felébredt ez a nép….” A magyarországi romák/cigányok etnikai-nemzeti önszerveződési folyamatairól). In: Gergely Jenő, ed. A múlt feltárása – előítéletek nélkül. Budapest: ELTE BTK. Google Scholar

Binder, Mátyás. 2016. Roma ethnic mobilisation in Eastern-Europe (Roma etnikai mobilizáció Kelet-Európában) Le Monde Diplomatique. https://www.magyardiplo.hu/mitiokitthon/643-roma-etnikai-mobilizacio-kelet-europaban, accessed 18 January 2019. Google Scholar

Blaha, Márta, Havas, Gábor, and Révész, Sándor. 1995. Winning relations. (Nyerő viszonyok). Beszélő 19 (6): 20–8. Google Scholar

Buza, Péter. 2005. The Csokonai (A Csokonai). In: Slézia, Gabriella, ed. Methodological papers. Special issue: The houses of public education in Budapest, 3, Changing relations (Módszertári Füzetek/Különszám, A közművelődés házai Budapesten 3, Változó viszonyok). Budapesti Művelődési Központ. http://www.bmknet.hu/kozmuv-cdk/3/, accessed 26 December 2019. Google Scholar

Daróczi, Ágnes. 2006. What have we become? Roma cultural movement for the emancipation (Mivé lettünk, Roma kulturális mozgalom az emancipációért). Új Ifjúsági Szemle 4 (2): 51–7. Google Scholar

Diósi, Pál. 1981. Group relations and value choices in the youth club at Kozák Square (Csoportviszonyok és értékválasztások a Kozák-téri ifjúsági klubban, Klubvezetők Kiskönyvtára) 22. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, Kozák tér. Google Scholar

Dupcsik, Csaba. 2009. The history of Hungarian Gypsies: History reflected in Gypsy research, 1890–2008. (A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008). Budapest: Osiris Kiadó. Google Scholar

Durst, Judit. 2003. “We are a proper musician family.” About the interpretations of the bibliography of Hilda Péliné Nyári (“Mi jó muzsikuscsalád vagyunk.” Péliné Nyári Hilda életrajzi regényének olvasatairól). Beszélő 1: 62–70. Google Scholar

Feitl, István. 2009. Cultural politics, cultural tendencies (Kulturális politika, kulturális tendenciák). In: Feitl, István, ed. Budapest in the 1960s. (Budapest az 1960-as években). Napvilág Kiadó. Google Scholar

Hajdu, André. 1958. Les Tsiganes de Hongrie et leur musique. In Études Tsiganes, 4eme année, n. 1. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2013. With police force to the Gypsy slums (Karhatalommal a cigánytelepekért). Kritika 42 (7/8): 30–1. Google Scholar

Hajnáczky, Tamás. 2015. Gypsy politics of the party state (A pártállam cigánypolitikája). Esély 5: 54–92. Google Scholar

Havas, Gábor F. 1998. Miss Marple and the “material facts” (Miss Marple és az “anyagias tények”). Beszélő 3 (5): 9–26. Google Scholar

Hooker, Lynn. 2011. Dancing on the edge of a volcano: East European Roma performers respond to social transformation. Hungarian Studies 25 (2): 287–302. Google Scholar

Horváth, Zsolt K. 2010. The museum of hate. Spions, 1977–1978 (A gyűlölet múzeuma, Spions, 1977–1978). Korall 11 (39): 119–44. Google Scholar

Ignácz, Ádám. 2016. Propagated, permitted or prohibited? State strategies to control musical entertainment in the first two decades of Socialist Hungary. In: Mazierska, Ewa, ed. Popular music in Eastern Europe: Breaking the Cold War paradigm. London: Palgrave Macmillan. 31–49. Google Scholar

Kirilova, Diana, and Repaire, Virginie. 2003. The innovatory practices in the field of education of Roma children, Council of Europe, Directorate General IV Directorate of School, Out-of-School and Higher Education European Dimension of Education Division. https://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/GoodPractice_EN.PDF, accessed 19 January 2019. Google Scholar

Kovai, Cecília. 2013. Gypsyness in music (Cigányság a zenében). Szuverén, Társadalom. http://szuveren.hu/tarsadalom/ciganysag-a-zeneben, accessed 18 January 2019. Google Scholar

Ladányi, János, and Szelényi, Iván. 2001. Does using the “underclass” category make sense? (Van-e értelme az underclass kategória használatának?). Beszélő 11: 94–8. Google Scholar

Ladányi, László. 2000. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota. Budapest: CEBA. Google Scholar

Lange, Barbara Rose. 1997. Hungarian Rom (Gypsy) political activism and the development of Folklór ensemble music. The World of Music 39 (3): 5–30 Google Scholar

Littler, Jo. 2004. White past, multicultural present: Heritage and national stories. In: Brocklehurst, H, and Phillips, R, eds. History, identity and the question of Britain. Palgrave: 330–41. Google Scholar

Loss, Sándor. 2000. The way to the assistant school (Út a kisegítő iskolába). In: Horvath, Agota, Landai, Edit, and Szalai, Julia, eds. Born as a Gypsy. Studies, documents (Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok). Budapest: Aktív Társadalom Alapítvány–Új Mandátum. 365–402. Google Scholar

Majtényi, Balázs, and Majtényi, György. 2005. Roma issue and state policies (Romakérdés és állami politikák). In: Neményi, Mária, and Szalai, Júlia, eds. Minority among the minorities: Human and political rights of Roma in Hungary (Kisebbségek kisebbsége). Budapest: 409–29. Google Scholar

Majtényi, Balázs, and Majtényi, György. 2012. A contemporary history of exclusion: The Roma issue in Hungary from 1945 to 2015 (Cigánykérdés Magyarországon 1945–2010). Budapest: Libri. Google Scholar

Majtényi, György. 2008. Discourses and Roma politics. Romas in the state socialism (“Diskurzusok és cigánypolitikák. Romák az államszocializmusban”). Kisebbségkutatás 3: 456–74. Google Scholar

Mark, James, and Apor, Péter. 2015. Socialism goes global: Decolonization and the making of a new culture of internationalism in socialist Hungary, 1956–1989. The Journal of Modern History 87 (4): 852–91. Google Scholar

Marushiakova, Elena, and Popov, Veselin. State policies under Communism, 6.1. In: Wogg, Michael, ed. Roma history, factsheets on Roma history. Council of Europe, Project Education of Roma Children in Europe. Google Scholar

Mezey, Barna, Pomogyi, László, and Tauber, László. 1986. Documents of the Gypsy issue in Hungary 1422–1985. (A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422–1985). Budapest: Kossuth Könyvkiadó. Google Scholar

Molnár, Emília. 2005. From the integration to the self-governing. The history of Roma self-organization in Békés (A beilleszkedéstől az önkormányzatiságig. A roma önszerveződés intézményesülésének története Békésen). In: Neményi, Mária, and Szalay, Júlia, eds. Minority among the minorities: Human and political rights of Roma in Hungary (Kisebbségek kisebbsége). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. Google Scholar

Okely, Judith. 2010. Constructing culture through shared location, bricolage and exchange: The case of Gypsies and Roma. In: Stewart, Michael, and Rövid, Márton, eds. Multi-disciplinary approaches to Romany Studies. Budapest: CEU. 35–55. Google Scholar

Pócsik, Andrea. 2004. The representation of Roma in Hungarian documentary films after 1989 (A romák ábrázolása a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmekben). Metropolis 2. http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=93, accessed 19 January 2019. Google Scholar

Pulay, Gergő. 2014. Staging ethnicity. Cultural politics and musical practices of Roma performers in Budapest. Acta Ethnographica Hungarica 59 (1): 3–24. Google Scholar

Quigley, Colin. 2014. The Hungarian dance house movement and revival of Transylvanian string band music. In: Bithell, Caroline, and Hill, Juniper, eds. The Oxford handbook of musical revival. Oxford: Oxford University Press. 182–205. Google Scholar

Sághy, Erna. 2008. Gypsy politics in Hungary in the 1950s and 1960s. (Cigánypolitika Magyarországon az 1950–1960-as években). Múltunk 1: 273–308. Google Scholar

Silverman, Carol. 2012. Romani routes, cultural politics and Balkan music in diaspora. Oxford: Oxford University Press. Google Scholar

Stewart, Michael Sinclair. 1993. Brothers in singing. The survival of Vlach Gypsy identity and community in socialist Hungary. (Daltestvérek, Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon). T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány. Google Scholar

Stewart, Michael Sinclair. 2001. Deprivation, the Roma and “the underclass” (Depriváció, romák és “underclass”). Beszélő 7–8: 82–94. Google Scholar

Szabó, András. 1982. What I can still recall. My experiences at Kozák square. (Amire még emlékszem. Tapasztalataim a Kozák térről). Stúdió. A Klubvezetői tevékenységről, Budapesti Művelődési Központ, 2. Google Scholar

Szalai, Júlia. 2000. The politics of recognition and the “Gypsy issue.” (Az elismerés politikája és a “cigánykérdés”). In: Horváth, Ágota, Landau, Edit, and Szalai, Júlia, eds. To be born Gypsy (Cigánynak születni). Budapest: Új Mandátum. 531–71. Google Scholar

Szepessy, Péter Donát. 2011. Draft of the paradigm of “late traditionalism”: An attempt for the sociological approach of the dance house movement (A “későtradicionalitás” paradigmájának vázlata: Kísérlet a táncházmozgalom tudásszociológiai megközelítésére). Szellem és Tudomány 2–3. Miskolci Egyetem: 211–34. Google Scholar

Taylor, Mary N. 2004. Nineteenth and twentieth century historical and institutional precedents of the Hungarian dance-house movement. Fulbright Student Conference Papers, Budapest: Hungarian – American Commission for Educational Exchange. Google Scholar

Taylor, Mary N. 2008. The politics of culture: Folk critique and transformation of the state in Hungary. New York: Anthropology Publisher ProQuest. Google Scholar

Trumpener, Katie. 1992. The time of the Gypsies: A “people without history” in the narratives of the west. Critical inquiry. Identities 18 (4) 843–84. Google Scholar

Valuch, Tibor. 2004. Social history of Hungary in the second part of the 20th century. (Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében). Budapest: Osiris. Google Scholar

Van Baar, H.J.M. 2011. The European Roma: Minority representation, memory, and the limits of transnational governmentality. PhD thesis. Amsterdam: University of Amsterdam http://dare.uva.nl/document/340965, accessed 19 January 2019. Google Scholar

Van den Bogaert, Sina. 2019. Segregation of Roma children in education. Leiden: Brill Nijhoff. Google Scholar

Varga, Ilona. 2009. May God give rich villages. The memories of the 70-year-old Choli Daróczi. (Gazdag falvakat adjon az Isten! A 70 éves Choli Daróczi emlékezik). Barátság folyóirat XVI (3): 6070–2. Google Scholar

Vermeersch, Peter. 2006. The Romani movement: Minority politics and ethnic mobilization in contemporary Central Europe. New York, Oxford: Berghahn Books. Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

GYÖRGY, ESZTER